Ons Programma

De Maastrichtse Volkspartij presenteert u graag haar verkiezingsprogramma 2014 -2018. Het is de derde raadsperiode die wij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In ons geval hebben we laten zien dat een kleine partij zeker het verschil kan maken. Dit hebben we bewezen door onze aanpak in onder andere de WMO, kwijtschelding belastingen voor kleine ondernemers en gratis parkeren voor gehandicapten. Onze strijd is echter nog niet voorbij. Daarom hebben wij uw stem hard nodig.

Om u te overtuigen van onze kracht, vindt u in ons programma niet alleen  datgene waar we voor staan, maar ook de oplossingen die wij daarvoor aandragen. Hiermee onderstrepen wij de titel van ons programma: ‘Omzien naar elkaar’ door te doen wat wij zeggen. Om ons lokale karakter te onderstrepen vindt u nog steeds de ster, de engel en de brug van Maastricht terug in ons logo.

Door bruggen te slaan bereiken wij onze doelen die gesteld zijn voor U!            

Omzien Naar Elkaar doen wij, ongeacht afkomst, religie of seksuele geaardheid.

De Maastrichtse Volkspartij staat voor

1. Opkomen voor gehandicapten en chronisch zieken

Dit betekent voor ons:

Ervoor te zorgen dat er voldoende, op maat en gekwalificeerde zorg geboden wordt aan Maastrichtenaren die dat nodig hebben. Tevens willen wij ervoor zorgen dat mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij als gelijken.

Dit willen we bereiken door:

WMO voorzieningen toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar te houden door de budgettaire neutraliteit los te laten.Ondersteunen PGB keuzemogelijkheden. Ondersteunen van  informele zorg en vrijwilligerswerk in de zorg d.m.v. een infopunt waar vrijwilligers met vragen en/of klachten terecht kunnen en oplossingen kunnen vinden.Creëren van meer banen/stages en dagbestedingplekken voor mensen met welke beperking dan ook. Kiezen voor kleinschalige projecten met een mix van niet-gehandicapte en gehandicapte medewerkers.Realiseren van toegankelijkheid in alle openbare gebouwen en openbare ruimte.Verstrekken van goede en betrouwbare informatie over regelingen die beschikbaar zijn via gemeentelijke website, consulenten werkplein, ouderenbonden, TV spot/radiospot.Stimuleren van toegankelijkheid in ondernemingen en winkels vanuit financieel oogpunt. Ouderen, gehandicapten en moeders met kinderwagens zijn samen een grote groep klanten.Juiste en op basis van het gelijkheidsbeginsel berekende tarifiëring  Geusseltbad met name voor personen die vanwege hun handicap/ chronische ziekte gebruik maken van het zorgbad (therapeutisch zwemmen).

2. Werk- en leerplekken creëren

Dit betekent voor ons:

Zorgen dat er meer bedrijfsactiviteiten (werkplekken) naar Maastricht komen en dat werkzoekenden en jongeren kleinschaliger begeleid en opgeleid worden naar bestaande werkplekken.

Dit willen we bereiken door:

Aansporen van grote en kleine bedrijven om zich in Maastricht te vestigen door het bieden van voordelen, zodat meer werkplekken in Maastricht gecreëerd worden.Gebruikmaken van landelijke middelen en extra inzetten op werktrajecten voor  45- plussers.Meer mogelijkheden aan te bieden op het gebied van leer –en werkplekken, zeker ook voor jongeren met een beperking of maatschappelijke achterstand door het opzetten van kleinschalige werkprojecten eventueel ondersteund door de gemeente.Inzetten voor banen in de zorg. De overheid bezuinigt steeds meer in de zorg. De gemeente moet een  proactieve rol spelen om banen in de zorg te behouden en jongeren te Inspireren in de zorg werkzaam te zijn met oog op de vergrijzing d.m.v.   – (Maatschappelijke ) stages bij zorginstellingen. – Opstarten projecten waarin jongeren, ouderen en mensen met een beperking samenwerken.- Jongeren ervan bewust maken dat  werken in de zorg toekomstmogelijkheden biedt.

3. Bestrijden van armoede in Maastricht

Dit betekent voor ons:

Ervoor willen zorgen dat  Maastrichtenaren die financieel moeilijk rondkomen deel kunnen nemen aan het dagelijks leven zoals iedereen.

Dit willen we bereiken door:

Creëren van inkomensondersteunende maatregelen zoals: – uitbreiden declaratieregeling voor bijvoorbeeld sportkosten en leerlingenvervoer.- premie aanvullende ziektekosten vanuit de bijzondere bijstand. Geven van goede voorlichting over bestaande voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken via diverse media, instellingen e.a.Geven van een duidelijk overzicht waar burgers terecht kunnen voor inkomensondersteunende maatregelen.Creëren van voorzorgsmaatregelen waardoor mensen niet zo snel in de schulden terecht komen door het geven van preventieve trainingen, cursussen en voorlichting in samenwerking met de Kredietbank Limburg.

4. Versterken van de positie van senioren

Dit betekent voor ons:

Eervoor te zorgen dat er voldaan wordt de behoefte van vitale ouderen en ouderen die afhankelijk zijn van zorg in Maastricht.

Dit willen we bereiken door:

Tegengaan van eenzaamheid en activiteiten stimuleren om deel te blijven nemen in de maatschappij.Inzetten voor goede en gekwalificeerde hulp. Bijvoorbeeld gezinshulp en mantelzorg.Ouderen wegwijs maken in  de digitale wereld van internet, telebankieren, en e-mailen via ICT projecten als MestreechOnline en Limburg Digitaal in samenwerking met vrijwilligers en jongeren. Garanderen  van woon- en andere  WMO voorzieningen, zowel thuis als in zorgtehuizen op basis van het loslaten van de budgettaire neutraliteit.Ouderen laten betalen naar draagkracht.

5. Jongeren en studenten actief betrekken bij hun leefomgeving

Dit betekent voor ons:

Actief luisteren naar de wensen en verwachtingen van jongeren en daarbij ondersteuning bieden om deze wensen en verwachtingen kenbaar te maken en om te zetten in praktijk.

Dit willen we bereiken door:

Zelforganiserend vermogen van jongeren stimuleren en garantie te bieden dat initiatieven als het Landbouwbelang en Mandril voort kunnen blijven bestaan in welke vorm en op welke locatie dan ook. Te kiezen voor duurzaamheid in beslissingen die genomen worden, gezien de maatschappij van nu de toekomst is voor de volgende generaties.Inzetten voor betaalbare studentenwoningen en faciliteiten, liefst binnen een studentencampus of evenredige verspreiding met als doel een goede balans tussen studenten en overige bewoners.Kwaliteitseisen voor woningopsplitsing, zodat de studenten gewaarborgd zijn van een veilige en kwalitatieve woning.Behoud van kleine scholen en voorkomen van grote logge organisaties om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen. Wij streven na 2 volwaardige middelbare scholen in zowel Oost als West Maastricht.Aanstellen aanspreekpunt dat fungeert als intermediair tussen studenten en bewoners.

6. Ondersteunen ondernemers door te kijken wat wel kan !

Dit betekent voor ons:

Ervoor te zorgen dat de stad Maastricht op een sociale wijze een goed economisch klimaat schept en werkgelegenheid creëert. 

Dit willen we bereiken door:

Aanbieden goedkope ruimtes voor kleine zelfstandige ondernemers door gebruik te maken van de leegstaande gemeentelijke panden in de stad.Meedenken met en faciliteren van ondernemers en hun ideeën/initiatieven door vermindering van regelgeving. Wat kan wel en welke mogelijkheden zijn er om ondernemen te stimuleren in onze stad. Aanbieden nieuwe laagdrempelige helpdesk waar ZZP’ers terecht kunnen met vragen, gezien de KvK naar Roermond is verhuisd. snellere en goedkopere vergunningverlening. Doorontwikkelen van de kennisstad om de afgestudeerde studenten te behouden d.m.v. overleg met studenten, universiteiten, HBO’s en grote en kleine bedrijven. Horeca regelgeving en voorwaarden praktisch gericht te maken zodat er een betere werksfeer ontstaat zoals het uitbreiden van het terrassenbeleid door seizoensverlenging en verwarmde terrassen. Stimuleren van kleinschalige bevoorrading van winkels in de binnenstad.

7. Een veilige en leefbare omgeving voor jong en oud 

Dit betekent voor ons:

Terugdringen van de drugsoverlast en opkomen voor de veiligheid en geborgenheid in Maastricht.

Dit willen we bereiken door:

Niet nog meer bezuinigen op het onderhoud van de stad zodat de leefkwaliteit blijft bestaan en verloedering van buurten tegen wordt gegaan.  Stimuleren van onderlinge sociale controle door goed gedrag te belonen. Bijvoorbeeld door periodiek een straat het predicaat ‘sociale straat van de maand …’ te verlenen. Dit komt de uitstraling van de straat en buurt ten goede. Inzet voor een goede luchtkwaliteit in onze stad. Omzien naar elkaar door een degelijke en afgestemde maatschappelijke opvang te garanderen. In onze herberg voor iedereen plaats te bieden die dat nodig heeft. Voldoende toezicht  op plekken waar dit nodig is, bijvoorbeeld door het extra plaatsen van camera’s. Communiceren MET en niet OVER bewoners, door inspraak van de burger te stimuleren en navraag te doen naar hun mening.  Stimuleren van een autoluwe binnenstad door parkeren zoveel mogelijk aan de rand van de stad aan te bieden. Hiervoor dienen meer Park & Ride en Park & Walk faciliteiten aangelegd te worden. Dit zorgt ook voor fijnstofreducering.

8. Creatieve en slimme besteding van gemeenschapsgeld.

Dit betekent voor ons: 

Projecten beoordelen op doeltreffendheid en meerwaarde voor de inwoners van Maastricht.

Dit willen we bereiken door:

Nauwlettend vinger aan de pols te houden  bij de ontwikkelingen rondom o.a. Belvedère, Trega-terrein, Tapijnkazerne  en de Tramverbinding met Hasselt.  Het belang van de burgers en haar stad zal bij de besluitvorming in al deze dossiers voorop dienen te staan.Meer projecten ten behoeve van de Maastrichtenaar zoals het blijven investeren in gemeenschapshuizen en door slimme keuzes te maken financiële ruimte te scheppen om bijvoorbeeld de Maastrichtpas terug te laten keren.  Door op het standpunt te blijven staan dat de tramverbinding niet via de binnenstad moet gaan rijden.

9. Bevorderen van cultuur

Dit betekent voor ons:

Bevorderen van een breed cultureel aanbod en bereikbaarheid daarvan, zodat Maastricht een aantrekkelijke culturele stad is voor zowel inwoners als bezoekers.

Dit willen we bereiken door:

Meer oefenruimte voor verenigingen, amateurgezelschappen en bands.Cultuurinstellingen en musea toegankelijker maken.Meer ruimte bieden voor talentontwikkeling en het behouden van jonge cultuurmakers door het aanbieden van leegstaande ruimtes.Promoten van activiteiten die laagdrempelig zijn en de volkscultuur vertegenwoordigen.Streven naar een evenemententerrein, bijvoorbeeld het gebruik van het multifunctionele Geusseltstadion, zodat niet alles in de binnenstad plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan terugkeer Geusseltpop.

10. bevorderen van Sport

Dit betekent voor ons:

Maastricht een aantrekkelijke sportieve stad te laten zijn voor haar inwoners en bezoekers. Sport levert een belangrijke bijdrage voor jong en oud op het gebied van welzijn , gezondheid, bewustwording van het om leren gaan met winst en verlies en algemene solidariteit.

Dit willen wij bereiken door: 

Inzetten voor een kunstgrasveld in het Geusseltstadion ten behoeve van de multifunctionaliteit. Inzetten voor goed bespeelbare velden voor diverse sportverenigingen. Capaciteitsbehoeften voor zowel binnen- als buitensport vast te stellen. Ondersteuning van clubs, die openstaan voor samenwerking met andere verenigingen /clubs.  Doelstelling Sportnota 2020 nakomen met betrekking tot sport- en bewegingsstimulering, sportaccommodaties, sportparkmanagement en verenigingsondersteuning. Streven naar minder wet- en regelgeving.

11. Behouden van een dependance voor dierenopvang en inzet voor het algemene dierenwelzijn

Dit betekent voor ons: 

Dat op ieder moment en bij iedere beslissing het dierenwelzijn voorop moet staan wanneer er beslissingen over dieren worden genomen.

Dit willen we bereiken door:

In samenwerking met dierenorganisaties een  structurele opvang  in de vorm van een dependance te bieden, omdat een dierenopvangcentrum enkel en alleen in Born te ver verwijderd is van Maastricht. Transportkosten zijn duur, stress en risico’s voor de dieren zijn hoog en directe opvang is niet mogelijk.Rechtstreekse financiering vanuit de Gemeente Maastricht voor  vervoer via de Dierenambulance.Bepleiten van het oprichten van een stichting die een laagdrempelig spreekuur voor dieren mogelijk maakt voor minder bedeelden en een oplossing biedt voor mensen die om welke reden dan ook afstand willen doen van hun huisdier.